firma
oferta
sklep firmowy produkcja
kolekcje
kontakt
Copyright © 2004, eMKI
REGULAMIN
LODOWISKO
VIDEO
CENNIK
REGULAMIN
PRZERWY TECHNICZNE
PATRONAT
KONTAKT


REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  LODOWISKA

NA  BŁONIACH  KRAKOWSKICH

1.       Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zasad wynikających z regulaminu oraz poleceń służb porządkowych lub obsługi lodowiska.

2.       Na terenie lodowiska działa kasa, pełniąca również rolę punktu informacyjnego, wypożyczalnia łyżew oraz depozyt obuwia.

3.       Pierwszeństwo w korzystaniu z lodowiska w godzinach 900 – 1400, od poniedziałku do piątku włącznie, przysługuje uczniom i wychowankom szkół i placówek oświatowych.

4.       Podstawą wejścia i przebywania na tafli lodowiska jest ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko, na czas jednej godziny.

5.       Bilet wstępu ulgowy mogą nabywać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci, emeryci i renciści tylko za okazaniem ważnej legitymacji.

6.       Ulgowa opłata dla grup zorganizowanych stosowana jest dla grup liczących nie mniej niż 10 osób, znajdujących się pod opieką pełnoletniej osoby uprawnionej, po przedstawieniu listy uczestników.

7.       Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby z obuwiem  łyżwiarskim.

8.       Dzieci do lat 6 mogą przebywać na tafli lodowiska pod opieką osoby pełnoletniej. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, nakryciu głowy i kaskach ochronnych, szczególnie w przypadku małych dzieci.

9.       Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku. Zmiana kierunku jazdy może nastąpić na sygnał podany przez obsługę lodowiska.

10.   Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. Na sygnał oznaczający koniec czasu tercji, podany przez obsługę lodowiska, korzystający powinni opuścić taflę lodowiska przez bramkę wyjściową.

11.   Osoby dopuszczające się niszczenia urządzeń lub sprzętu lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

12.   Za rzeczy wnoszone i pozostawione na terenie lodowiska organizator nie bierze odpowiedzialności.

13.   Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa, użytkowania oraz postanowienia niniejszego regulaminu, będą wypraszane z terenu lodowiska a osoby łamiące stale regulamin nie będą wpuszczane na lodowisko.

14.   Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych np.: temperatury otoczenia powyżej +10 st. C, dużych opadów śniegu, deszczu lub awarii urządzeń lodowiska.

15.   Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać w kasie obsługującej lodowisko


   
OSOBOM  KORZYSTAJĄCYM I PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE LODOWISKA  ZABRANIA SIĘ:

1.       wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

2.       palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,

3.       siadania na bandach okalających lodowisko,

4.       używania łyżew do jazdy szybkiej - panczenów, kijów hokejowych i krążków,

5.       urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,

6.       jazdy „wężykiem” , jazdy z plecakami,

7.       wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska, rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,

8.       wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska,

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ŁYŻEW

 

 

1.  Łyżwy wypożycza się wyłącznie na podstawie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem wypożyczającego np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.

2.  Opłatę  wypożyczenia łyżew reguluje cennik wypożyczalni.

3.  W wypadku nie oddania łyżew w ciągu 15 minut po czasie ich wypożyczenia, pobierana będzie opłata za czas następnej tercji.

4.  Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.

5.  W przypadku braku zwrotu lub zagubienia łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie 150 złotych, a za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala kierownik lodowiska lub osoba upoważniona.

6.  Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.

7.  Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.

8.  Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.

9.  Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

10.       Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni przyjmowane są w kasie obsługującej lodowisko.

 

 firma | oferta | sklep firmowy | lodowisko | produkcja | kolekcje | kontakt